Z oblasti katastru nemovitostí     Z oblasti výstavby RD     Z oblasti inženýrské geodézie    


Z oblasti Katastru nemovitostí

 1. Kolik kusů geometrických plánů potřebují?
 2. Kolik kusů smluv pro vklad do katastru potřebují?
 3. Jakým druhem smlouvy můžu nabýt nemovitost?
 4. Jaké jsou nutné doklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí?
 5. Jaké jsou lhůty pro zápis do katastru nemovitostí?
 6. Co je předmětem vkladu do katastru nemovitostí?
 7. K čemu slouží a pro co se vyhotovuje geometrický plán?
 8. K čemu slouží a k čemu zavazuje vytýčení hranic pozemku?
 9. Zapíšete nám geometrický plán do katastru?
 10. Kdy nám vyhotovíte geometrický plán?
 11. Mohu si sám na katastrálním úřadu vyžádat snímek mapy nebo výpis z mého listu vlastnictví?
 12. Kdo má právo nahlížet do katastru nemovitostí?

1.Kolik kusů geometrických plánů potřebují?

Počet geometrických plánů nutných pro zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí je o dva větší než je počet účastníků řízení, přičemž na manžele se pohlíží jako na dva účastníky řízení. Např.: Prodávají-li manželé (2 účastníci ) pozemek ve společném vlastnictví ( SJM ), kupujícím manželům (2 účastníci ) potřebují 6 ks originálů geometrického plánu.

2.Kolik kusů smluv pro vklad do katastru potřebují?

Počet listin, na základě kterých má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, nebo jejich úředně ověřený opis (kopie), je nutný v počtu o dva větším než je počet účastníků řízení, přičemž na manžele se pohlíží jako na dva účastníky řízení.

3.Jakým druhem smlouvy můžu nabýt nemovitost?

Takovouto listinou, na základě které má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, může být například:

 • Kupní smlouva
 • Darovací smlouva
 • Směnná smlouva
 • Smlouva o zřízení věcného břemene
 • Zástavní smlouva
 • Smlouva o zřízení předkupního práva
 • a jiné

4.Jaké jsou nutné doklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí?

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí obsahovat údaje stanovené v § 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
Konkrétně budete potřebovat:

 • Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu opatřený podpisy všech smluvních stran bez ověření podpisů, 1ks
Jako přílohy pak:
 • Listinu, na základě které má být zapsáno právo do katastru. Touto listinou může být např. smlouva kupní, darovací, zástavní, směnná, o zřízení předkupního práva, o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu, či jiná.
  Jedna z těchto smluv musí mít ověřené podpisy všech smluvních stran. Nutný počet viz výše.
 • V případě, že nebudete kupovat celou nemovitost označenou parcelním číslem, ale jen její část, budete
     potřebovat geometrický plán, kterým se vydělí předmětná část a označí novým parcelním číslem. Nutný počet viz
    výše.
 • Jestliže kupujete parcelu, kterou její dosavadní vlastník nabyl před rokem 1994, budete potřebovat tzv.
     nabývací titul, což je listina, kterou dosavadní vlastník dokladuje způsob nabytí pozemku. Za poplatek je možné ji    získat na katastrálním úřadu.
 • Správní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu - kolková známka, dosud 500,-Kč.5.Jaké jsou lhůty pro zápis do katastru nemovitostí?

Katastrální pracoviště zapíše vznik, změnu nebo zánik vlastnického nebo jiného věcného práva vkladem do katastru nemovitostí až na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního pracoviště
o povolení vkladu. O povolení vkladu musí katastrální pracoviště podle správního řádu rozhodnout
do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů dnů.

Vložit (zapsat) právo, jeho změnu nebo zánik do katastru nemovitostí musí podle § 43 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění zákona č. 89/1996 Sb., do 30 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu.

Záznam musí katastrální pracoviště provést do 30 dnů dnů po doručení rozhodnutí státního orgánu nebo jiné listiny potvrzující nebo osvědčující právní vztahy [viz § 5 odst. 3 písm.b) katastrálního zákona].

Poznámku musí katastrální pracoviště vyznačit v katastru nemovitostí nebo naopak zrušit do 30 dnů dnů po doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky v katastru nemovitostí.

Změny jiných údajů v katastru nemovitostí musí katastrální pracoviště vyznačit v katastru nemovitostí do 60 dnů dnů po doručení listiny, která změnu dokládá nebo na základě které se změna do katastru nemovitostí zapisuje [viz § 43 odst. 2 písm. d) výše uvedené vyhlášky č. 190/1996 Sb.].

6.Co je předmětem vkladu do katastru nemovitostí?

Předmětem vkladu jsou práva zapisovaná do katastru na základě:

 1. smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti,
 2. smlouvy o zástavním právu k nemovitostem,
 3. smlouvy o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu,
 4. smlouvy o předkupním právu k nemovitostem s věcnými účinky,
 5. smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru včetně rozestavěného,
 6. dohody o vydání věci uzavřené podle zvláštního předpisu
 7. prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem o vložení nemovitosti do základního jmění obchodní společnosti nebo do jiného obdobného jmění právnické osoby (dále jen "základní jmění") doloženého společenskou smlouvou nebo zakladatelskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou nebo jinou listinou s projevem vůle právnické osoby (např. usnesení valné hromady) přijmout nemovitost do svého základního jmění, a v případě zvýšení základního jmění též výpisem z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku dokládajícím zvýšení základního jmění.
 8. dohody o vypořádání společného jmění manželů, je-li předmětem vypořádání nemovitost,
 9. dohody o změně stanoveného rozsahu společného jmění manželů, týkají-li se konkrétní nemovitosti nebo jednotky,
 10. dohody všech vlastníků jednotek v domě o změně vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy,
 11. prohlášení vlastníka všech jednotek v domě o zrušení vymezení jednotek v domě a změně vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy,
 12. dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem,
 13. smlouvy o výstavbě, jejichž součástí je převod spoluvlastnických podílů pozemků,
 14. předmětem vkladu je dále prohlášení vlastníka budovy.

7.K čemu slouží a pro co se vyhotovuje geometrický plán?

Geometrický plán (dále jen "plán") se zhotovuje pro:

 • změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
 • rozdělení pozemku,
 • změnu hranice pozemku,
 • vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu v katastru nebo jen v souboru geodetických informací
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,
 • doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu,
 • grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného.
 • V katastrální mapě nelze bez plánu zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva, s výjimkou případů podle § 58 a § 84 odst. 2.

  8.K čemu slouží a k čemu zavazuje vytýčení hranic pozemku?

  Vytyčení hranic pozemku je zeměměřickou činností, kterou se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranice pozemku podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nebo podle jiného mapového podkladu. Vytyčením hranic pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům.

  9.Zapíšete nám geometrický plán do katastru?

  My, jako geodetická firma, za Vás nemůžeme provést vklad do katastru nemovitostí. To jako účastník řízení musíte provést sám. My Vám pouze vyhotovíme geometrický plán a necháme jej potvrdit katastrálním úřadem.

  10.Kdy nám vyhotovíte geometrický plán?

  Naše společnost se bude snažit vyjít Vám vstříc s termínem vyhotovení geometrického plánu podle Vašich představ. Je tu však ono pověstné ale. Vyhotovený geometrický plán musí být potvrzen katastrální úřadem a zde zákon říká:
  O potvrzení plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou osobu k projednání případných vad v plánu s katastrálním úřadem a k převzetí plánu zpět. K potvrzení se podávají ověřené plány v počtu o 1 větším, než kolik jich má být potvrzeno a vráceno. Před potvrzením plánu zjistí katastrální úřad, zda plán neobsahuje zjevné vady. Přitom vždy přezkoumá, zda:

  1. je plán vyhotoven pro některý z účelů, viz výše
  2. jsou nové a změněné parcely označeny správnými parcelními čísly a výměry v dosavadním stavu jsou v souladu se stavem katastru,
  3. jsou připojeny všechny potřebné přílohy

  Neshledá-li katastrální úřad při přezkoumání vadu v plánu nebo jeho přílohách, vyjádří souhlas s očíslováním parcel tím, že potvrdí všechny jeho ověřené kopie. Uvede položku knihy geometrických plánů, datum, jméno a připojí otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem a podpis zaměstnance katastrálního úřadu. Jeden prvopis plánu s přílohami si katastrální úřad ponechá pro další využití a dokumentaci. Další potvrzené prvopisy plánu vrátí ověřovateli.

  Plán, v němž byla shledána vada, vrátí katastrální úřad nepotvrzený se všemi přílohami a s upozorněním na vadu ověřovateli.

  Pokud je v plánu upozorněno na chybu v dosavadním stavu katastrálního operátu, prošetří katastrální úřad s využitím příloh k plánu oprávněnost upozornění a příčinu chyby. Nesporná chyba v dosavadním stavu katastrálního operátu se nepovažuje za vadu v plánu.

  Vidíte, že o termínu, ve kterém má být námi vyhotovený geometrický plán potvrzen katastrálním úřadem zákon přímo nemluví. Protože jde o správní řízení jako každé jiné, vztahuje se na něj správní řád a ten určuje obecnou lhůtu 30, respektive ve složitých případech, až 60 dnů. Teprve takto potvrzený geometrický plán má právní platnost a Vy si jej pak můžete u nás vyzvednout.

  11.Mohu si sám na katastrálním úřadu vyžádat snímek mapy nebo výpis z mého listu vlastnictví?

  Ano, to je možné. Veřejné listiny se poskytují na počkání nebo na základě písemné žádosti a to za správní poplatky, které se platí kolkovými známkami (dále jen "poplatek"). Písemná žádost obsahuje jméno (název), adresu bydliště (sídlo) žadatele, název obce a katastrálního území, ve kterém se nemovitost nachází, její parcelní číslo, popisné číslo domu nebo evidenční číslo stavby, označení části obce, pokud jsou domy číslovány ve více číselných řadách podle místních částí, popř. rodné číslo nebo IČO, je-li žadatelem vlastník nemovitosti, a další bližší údaje, pokud jsou mu známy (např. číslo listu vlastnictví, jména spoluvlastníků). Doporučuje se, aby v písemné žádosti byl uveden i důvod vydání údajů z katastru, který by napomohl správnému výběru poskytovaných údajů.

  Z katastru a z dřívějších pozemkových evidencí se poskytují:

  • výpis z katastru nemovitostí (poplatek 100,- Kč),
  • identifikace parcel, t.j. porovnání totožnosti parcely dřívější pozemkové evidence s parcelou katastru (poplatek 100,- Kč),
  • kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru (poplatek 50,- Kč),
  • kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem parcel z grafické části dřívější pozemkové evidence (poplatek 100,-Kč),
  • výpis, opis nebo kopie z pozemkové nebo železniční knihy nebo ze zemských desek (poplatek 100,- Kč),
  • ověřený opis nebo kopie listiny o právních vztazích ze sbírky listin katastru a sbírky listin pozemkové knihy (poplatek 50,- Kč),
  • srovnávací sestavení parcel, t.j. sestavení parcel dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru s případným uvedením výměr částí parcel (poplatek 300,- Kč).

  Všechny zde uvedené poplatky se vztahují k datu 4. listopadu 2004, tedy před předpokládaným přijetím novely Zákona o správních poplatcích.

  12.Kdo má právo nahlížet do katastru nemovitostí?

  Každý má právo v prostorách a v době k tomu určené a za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu nahlížet do katastru a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty "z volné ruky". Za nahlížení do katastru se nepovažuje obsáhlé nebo dlouhodobé vypisování údajů katastru, zejména pokud by se tak dělo za výdělečným účelem.

  K údajům katastru lze získat rovněž dálkový přístup. Viz naše stránky v oddíle Aktuální informace - Parcely a bodová pole nebo přímo na na internetové adrese http://www.cuzk.cz

  Nejčastěji kladené otázky z oblasti inženýrské geodézie