Pro snadnější orientaci ve spleti odborných i zažitých výrazů z geodetické oblasti
a především z okruhu katastru nemovitostí, nabízíme Vám malý slovníček geodetických pojmů.
Slovníček je seřazen abecedně, kliknutím na některé písmeno z abecední řady se dostanete
k pojmům začínajícím kliknutým písmenem.A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

 3 

3D je trojrozměrný, to jest prostorový způsob měření a zpracování daného území.

 A 

Analogová mapa je mapa, jejíž kresba je vyhotovená ručně nebo pomocí mechanických kreslících pomůcek na papíře nebo jiném nosiči, např. nesrážlivé fólii

Anekdota je/ má být/ krátké vtipné vyprávění zakončené překvapivou pointou. Např. : Studentky měly napsat esej, která by pojednávala o náboženství, sexu a tajemnu. Nejkratší práci měla blondýna. Jen jednu větu: "Bože, jsem těhotná, ale s kým?

 B 

Bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ) je základní určovací a oceňovací jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy. Ohraničený územní celek, který má specifické ekologické vlastnosti a bioenergetický potenciál. Označuje se pětimístným číselným kódem vyjadřujícím půdně-klimatické vlastnosti.

Baltský výškový systém po vyrovnání (Bpv) Od roku 2000 jediný závazný výškový systém používaný na území České republiky. Srovnávací hladinou pro výpočet výšek v systému je střední hladina Baltského moře v Kronštatu.

 C 

Červený trpaslík je svělý britský sitcom o osudech těžařské, kosmické loďi, více než osm kilometrů dlouhé, která měla 169 členů posádky, ale nukleární nehodu přežil pouze jeden - Lister.

Český úřad zeměměřický a katastrální je správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí s celorepublikovou působností podle zákona č.359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech (v platném znění). V rozsahu tohoto zákona je nadřízen ostatním správním úřadům resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Číslo listu vlastnictví je číslo, pod kterým je vlastník (list vlastnictví) v rámci katastrálního území zapsán v souboru popisných informací katastru nemovitostí (viz list vlastnictví).

Číslo mapového listu je číslo, jímž se označují mapové listy. Určuje umístění a pořadí mapového listu v rámci kladu mapových listů.

 D 

Digitální mapa je mapa, jejíž obsah (polohopis, popis, výškopis) je vyjádřen v číselné podobě ve formě grafického počítačového souboru (nebo i více souborů) a uložen na paměťovém médiu počítače.

Dokumentace skutečného provedení stavby, přesněji geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby. Stavebním zákonem a zákonem o zeměměřictví předepsaná dokumentace dokončené stavby. Dokládá, že stavba byla postavena podle projektu (byla prostorově umístěna a má tvar podle projektu), který byl součástí návrhu na vydání stavebního povolení. Předepsaný doklad ke kolaudaci stavby. Slouží k budoucí správě a užívání objektů stavby a dotčených pozemků.

Doplnění pozemku ze zjednodušené evidence katastru nemovitostí do souboru popisných informací katastru nemovitostí a souboru geodetických informací katastru nemovitostí, a to s označením samostatným parcelním číslem a všemi dalšími obsahovými a formálními náležitostmi podle platného katastrálního zákona. Tímto procesem se do evidence v obou částech operátu katastru nemovitostí vracejí pozemky, které byly v 50. až 60. letech 20. století, vesměs násilnou formou socializovány, to jest sceleny do velkých, obvykle zemědělských a lesních půdních celků, s kterými hospodařily socialistické organizace (jednotná zemědělská družstva, státní statky, státní lesy, atd.). Ani tehdejší politické uspořádání státu však nezrušilo vlastnictví fyzických nebo právnických osob k těmto pozemkům, a proto lze i dnes za zákonem daných podmínek vlastnictví k pozemkům obnovit nebo jinak nahradit např. jiným pozemkem na základě pozemkových úprav nebo finančně.

Druh pozemku se rozumí rozlišení pozemku stanovené katastrálním zákonem a navazujícími právními předpisy. Druhem pozemku evidovaným v katastru nemovitostí ČR jsou orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, lesní půda, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří. Katastr nemovitostí ve znění platné prováděcí vyhlášky a navazující právní předpisy dále rozlišují způsob využití pozemku (viz způsob využití pozemku).

 E 

Evidence nemovitostí je soupis a popis nemovitostí a jejich geometrické zobrazení na mapách s vyjádřením převážně uživatelských a částečně i vlastnických vztahů k nim. Tato pozemková evidence byla v platnosti podle zákona o evidenci nemovitostí od 1. 4. 1964 do 31. 12. 1992 a byla předchůdce dnešního katastru nemovitostí.

Eva pramáti všeho lidstva. Podle posledních výzkumů se objevila před 150 tis. lety ve východní Africe, po 50 tis. letech vývoje se její potomci přesunuli na Blízký východ. Zde se několik tisíc let zdrželi než dorazili k nám, do Evropy.

 F 

Fotogrammetrie je způsob určování tvaru, rozměru a polohy (nebo i jejich změn) předmětů zobrazených na leteckých nebo pozemních měřických (fotografických) snímcích.

Ftip Domácí úkol z fyziky: Jakou práci vykoná 80kg těžký živnostník, když třikrát vyběhne do osmého patra v budově finančního úřadu? Mezi jednotlivými patry je 20 schodů 15 cm vysokých. Živnostník musi vyběhnout do osmého patra celkem třikrát. Poprve špatně zaokrouhlil v daňovém přiznaní o pětikorunu, podruhé nese úřednici potvrzení z pošty, že uvedených pět korun poukázal finančnímu úřadu a potřetí nese úřednici balíček kávy za to, že mu nenapařila pokutu. Jakou potenciální energii má živnostník, nacházi-li se v osmém patře, a jakou rychlostí dopadne, když to podruhé už nevydrži a vyskočí z okna? Cestu na poštu a do obchodu, chůzi ze schodů, váhu složenky a kávy, odpor vzduchu a změny váhy zivnostnika zanedbejte. g = 9,81m/s2 .

 G 

Geodézie je obor zabývající se zkoumáním tvaru a rozměru a fyzikálních vlastností Země nebo části zemského povrchu nebo objektů mimo Zemi. K tomu využívá různé geometrické a fyzikální metody. Základním úkolem geodézie je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru ve smyslu vodorovném i svislém. Celý vědní obor je pak možné rozdělit na jednotlivé vědní disciplíny zabývající se vždy jeho vybranou částí, např.: vyšší geodézie, nižší geodézie, kosmická geodézie, fyzikální geodézie, inženýrská geodézie, mořská geodézie. S geodézií úzce spojenými vědními obory jsou kartografie nebo geografie, které analogovou nebo dnes již převážně digitální (počítačovou) formou zaznamenávají výsledky geodetických měření a šetření ve formě map na papíře nebo na paměťovém médiu počítače.

Geodetické zaměření je geodetická činnost, jejímž cílem je pomocí geodetických měření určit polohu nebo výšku (příp. obojí) geodetických bodů nebo podrobných bodů, které určují prostorovou polohu, tvar a rozměr objektů obsahu mapy nebo obdobné geodetické dokumentace.

Geografický informační systém je informační systém schraňující informace geografické a jiné povahy o určitém území. Tvoří jej grafická data nesoucí informace o poloze, tvaru a rozměru prvků obsahu systému (zpravidla v podobě digitální tematické mapy) spojená s databází popisných dat geografické, správní či jiné povahy. .

Geometrický plán slouží k vedení a údržbě katastru nemovitostí v aktuálním stavu. Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí o právních vztazích k nemovitostem, pro vydání kolaudačního rozhodnutí k budovám, které jsou předmětem katastru nemovitostí, pro změnu hranice katastrálního území a obce, pro změnu hranice druhu pozemku. Spolu s právními listinami a měřickou dokumentací (výsledky geodetických měření) je technickým podkladem pro provedení změny v operátu katastru nemovitostí.

GESPO je obchodní název společnosti založené v roce 1993, jejíž pracovní náplň leži předvším v geodetické, důlně měřické a obchodní činnosti.

GPS ( Global Positioning System ) je soustava družic patřící Spojeným státům, která celosvětově poskytuje 24 hodin denně vysoce přesné informace pro zjišťováni polohy a navigaci. Děje se tak pomocí dvaceti čtyř družic NAVSTAR GPS, které se pohybují na oběžné dráze asi 20 000 km nad zemí a vysílají nepřetržitě údaje o přesném čase a o své poloze ve vesmíru. Přijímač GPS na zemi (nebo nad ní) sleduje tři až dvanáct družic a registruje vysílané informace. Z těchto údajů pak určí přesně svoji vlastní polohu a zároveň i to, jakým směrem a jakou rychlostí se přijímač pohybuje.

 I 

Inženýrská geodézie je část oboru geodézie.

Inženýrské sítě Tímto pojmem rozumíme potrubní a kabelové energetické nebo spojovací vedení (elektrické kabely, telefonní kabely, vodovodní, kanalizační, plynové potrubí apod.).

 J 

Jadran - výškový systém Jadran. Srovnávací hladinou pro výpočet výšek v systému je střední hladina Jaderského moře v Terstu.

Jadran lépe www.jadran.cz jsou webové stránky o místě, kde Češi nejčastěji tráví svou letní dovolenou.

Jednotná trigonometrická síť katastrální (JTSK) je geodetický polohový základ na území České republiky a Slovenské republiky. Síť trigonometrických bodů rovnoměrně rozložených na území České republiky a Slovenské republiky, jejichž spojnice tvoří trojúhelníky (síť trojúhelníků, jejichž vrcholy jsou trigonometrické body). Byla vybudována v období 1920 - 1957 a je zákonným způsobem udržována.

Jiný oprávněný je osoba, která je oprávněna na základě zákona nebo právní listiny nakládat s nemovitostmi. Nejčastější formou oprávnění je právo hospodaření s danou nemovitostí (pozemní komunikace, vodní plocha a tok, les atd.), zákonem uložené obvykle městům, obcím nebo jiným právnickým osobám nebo orgánům státní správy nebo územní samosprávy.

 K 

Katastrální mapa je státní mapové dílo velkého měřítka obsahující body bodových polí, polohopis a popis nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí. Tvoří soubor geodetických informací katastru nemovitostí

Katastrální území je základní územní technická jednotka. V informačních systémech (katastr nemovitostí, statistika, atd.) se označuje stejným názvem a podle systému různým číslem. Katastrální území je obvykle jediným územím nebo jedním z několika území obce nebo města.

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona (platného od 1. ledna 1993 kdy zanikla tehdejší evidence nemovitostí) uspořádaný a veřejný soupis, popis nemovitostí a informační systém o nemovitostech (pozemcích a budovách). Tvoří jej písemný operát (počítačově uspořádaný soubor popisných informací) a měřický operát (katastrální mapa a soubor geodetických informací - má být v počítačové formě do roku 2006) příslušný vždy k jednomu katastrálnímu území.

Kartografie je jeden z nejstarších vědních oborů, který se zabývá znázorněním zemského povrchu a nebeských těles a objektů, jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla. Jde rovněž o činnosti při zpracování a využívání map.

Kuře vindaloo je kuře na kari, což je indická směs několika druhů mletého koření. Milované jídlo Listera, třetího technika na Červeném trpaslíku.

Recept:1 kuře, 2 cibule, 6 stroužků česneku, 6 hřebíčků, 1/2 lžičky šalvěje, 3 rajčata, 6 bramborů, sůl, 1/2 lžičky muškátového oříšku, 1/2 lžičky skořice, 1/4 lžičky nového koření, 6 zrnek pepře, 1 lžička kari, 15 dkg másla, 1 šálek jogurtu, 1 šálek vody.
Vykuchané očištěné kuře rozdělíme na malé porce, osolíme a na rozpuštěném másle opečeme. Opečené porce vyjmeme a do másla vložíme rozsekanou cibuli a rozsekaný česnek. Jakmile cibule počíná růžovět, přidáme rozkrájená rajčata a asi za 5 minut vmícháme jogurt. Zmírníme žár a dobře zamícháme. Přidáme porce kuřete a podlijeme šálkem vody. Vsypeme mleté koření a dusíme pod pokličkou asi 15 minut. Zatím oloupeme brambory a rozkrájíme je na poloviny. Přidáme je do kastrolu a vaříme dalších 25 minut. Je-li třeba, podlijeme trochou vody.

Kolaudační rozhodnutí je rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona a správního řádu, kterým se na žádost stavebníka legalizuje existence stavby a způsobu jejího využití v souladu se stavebním povolením. Kolaudační řízení se vede a kolaudační rozhodnutí vydává také vždy, mění-li se způsob využití dříve kolaudované stavby.

 L 

List mapy je část mapového díla omezená mapovým rámem, jehož rozměry jsou určeny obvykle technickým předpisem definujícím jméno, druh, účel, měřítko zobrazení a další náležitosti mapového díla. Nejznámějšími mapovými díly jsou například katastrální mapa, základní mapa ČR, technická mapa města, turistické mapy, autoatlasy, orientační mapy měst a obcí atd.

Lister / David "CINZANO BIANCO" Lister/ je třetí technik na Červeném trpaslíku. Jediný člen posádky, který přežil nukleární nehodu díky uzavření ve stázi.

List vlastnictví je obdobným dokladem evidence vlastnictví a obdobných věcných práv v katastru nemovitostí, jakým byly do roku 1951 v pozemkovém katastru pozemkové knihy. Podstatným rozdílem je to, že zápisy do pozemkových knih prováděly knihovní soudy - tedy na státních orgánech nezávislá instituce parlamentní demokracie - zatímco dnes zápisy do vlastnických listů, a to ve vybraných případech na základě vlastního rozhodování ve správním řízení o vkladu resp. výmazu práva, provádějí katastrální úřady, které jsou orgány státní správy, které současně vykonávají správu katastru nemovitostí.

 

 M 

Mapový podklad pro projekt stavby a terénní úpravy je mapa, která zobrazuje ve velkém měřítku obvykle 1:200, 1:500, 1:1000, výjimečně v menším, polohopis, výškopis a popis všech objektů území, které má být podle projektu zastavěno nebo terénně upraveno. Mapa zejména obsahuje hranice pozemků převzaté z katastrální mapy, skutečné hranice oplocení a staveb, hranice přírodních objektů terénního reliéfu a porostů. Do mapového podkladů se kreslí projektovaná prostorová poloha a tvar nových staveb a terénních úprav a výkresy takto vzniklé jsou dokladem, který stavebník povinně - podle stavebního zákona - přikládá k návrhu na územní rozhodnutí (rozhodnutí o využití území a rozhodnutí o umístění stavby) nebo k návrhu stavebního povolení (zastavovací plán) nebo povolení terénní úpravy.

Mezní odchylka je kriterium přesnosti. Největší přípustná odchylka měření a určení geometrických parametrů (délky, úhlu, pravoúhlé souřadnice, výměry atd.). Stanovená na podkladě analýz (matematických a statistických), zpravidla jako násobek směrodatné odchylky.

Měřická metoda je pojem, kterým zeměměřiči označují způsob měření a určení určitých geometrických parametrů (délek, úhlů, výšek, pravoúhlých souřadnic, výměr) nebo určité kombinace měření těchto parametrů. Měřický postup (technologie) při měření a určování určitých geometrických parametrů (délek, úhlů, výšek, pravoúhlých souřadnic, výměr).

Měřický náčrt je náčrt, na kterém zaznamenává zeměměřič výsledky svých měření a šetření. Měřický náčrt je, spolu se záznamem měřených hodnot úhlů, délek, převýšení ap. (v současnosti obvykle automatickým do paměti měřického přístroje), základním zdrojem informací nezbytných pro vyhotovení předem určeného druhu geodetické dokumentace (například mapa, geometrický plán, protokol o vytyčení, dokumentace skutečného provedení stavby, atd.).

Místní souřadnicový systém je systém pravoúhlých rovinných souřadnic, jehož osy, orientace a počátek jsou voleny tak, aby vyhovoval potřebám geodetického zaměření území většinou menšího rozsahu a místního významu. Systém souřadnic, pomocí kterého se zpravidla v zeměměřictví a katastru nemovitostí určují vzájemná poloha a tvar nemovitostí (pozemků a staveb spojených pevným základem se zemí) v území menšího rozsahu a místního významu. Používá se také při geodetických měření, kdy jsou kladeny vysoké nároky na přesnost, zejména v oblasti inženýrské geodézie.

 N 

Nemovitost je pozemek (viz příslušný pojem) nebo stavba pevně spojená základem se zemí. Podle katastrálního zákona se v katastru nemovitostí evidují pozemky (viz příslušný pojem) a budovy (stavby spojené pevným základem se zemí s obvodovým zdivem a zastřešením). V katastru nemovitostí se neevidují stavby podzemní nebo takové, které nemají vlastnosti budovy.

Nivelace je měřická metoda, pomocí které se určují převýšení (rozdíly výšek) mezi dostatečně přesně označenými místy (body).

Nivelační bod je výškový geodetický bod trvale stabilizovaný (označený) nivelační značkou osazenou obvykle ve svislém zdivu budov, ve skalním povrchu, stabilizačním kamenu zapuštěném do terénu nebo jiným způsobem, u něhož je dokumentována určená nadmořská výška.

 

 O 

Odchylka je rozdíl mezi skutečnou nebo matematicky (statisticky) určenou střední hodnotou geometrického parametru (délka, úhel, souřadnice, výměra) a hodnotou určenou jedním měřením popřípadě i následným výpočtem.

Operát katastru nemovitostí je předepsaným způsobem uspořádaná dokumentace údajů o nemovitostech evidovaných v katastru nemovitostí. Operát katastru nemovitostí České republiky má dvě části, a to písemnou - soubor popisných informací a měřickou - soubor geodetických informací (katastrální mapa a dokumentace o určení polohy a tvaru nemovitostí).

Ortogonální metoda měření je měřická (geodetická) metoda, kterou se poloha bodů určuje měřením vzájemně na sebe kolmých délek (staničení a kolmic) vztažených ke spojnici bodů, jejichž poloha byla určena předchozími měřeními a je známa. V současnosti je tato metoda doplňkovou k metodě nejužívanější - metodě polární.

Ověření geometrického plánu jde o činnost, kterou podle zákona o zeměměřictví úředně oprávněný zeměměřický inženýr ověřuje, zda výsledek zeměměřických činností využívaných ve veřejném zájmu pro účely katastru nemovitostí, pro účely vedení státního mapového díla a pro účely výstavby, odpovídá náležitostmi a přesností právním předpisům.

Označení hranice je značení lomových bodů hranice, obvykle vlastnické hranice pozemku nebo hranice katastrálního území nebo hranice státu provedené geodetickou značkou - hraničním znakem. Nejčastějšími hraničními znaky (často se používá pojem "mezník") osazenými v přirozeném terénu jsou žulové hranoly s opracovanou hlavou a křížkem nebo závrtné ocelové trubky s plastovou nebo kameninovou hlavou s označením středu nebo i specializované měřické hřeby zapuštěné v upravených plochách dopravních staveb. Hranice nemovitostí jsou označeny také oplocením a hraničními zdmi pozemků nebo zdmi budov.

 P 

Parcela je pozemek nebo několik vzájemně sloučených pozemků zobrazených na katastrální mapě hranicemi a označených jedním parcelním číslem a mapovou značkou druhu pozemku (to neplatí vždy, orná půda se v katastrální mapě mapovou značkou neoznačuje) v rámci konkrétního katastrálního území.

Plomba je druh zápisu do písemného operátu katastru nemovitostí (soubor popisných informací), kterým se u konkrétní nemovitosti vyznačuje, že byl podán návrh na změnu údajů o nemovitosti. Tento zápis má ten význam, že až do vyřešení navrhované změny nelze s uvedenou nemovitostí nijak majetkoprávně nakládat nebo ji geometricky měnit.

Plomba je hovorové označení pro zubní výplň.

Podrobné bodové polohové pole je množina geodetických bodů předepsaným způsobem stabilizovaných geodetickými značkami osazenými v zemi a na objektech staveb, jejichž poloha je určena s předepsanou přesností potřebnou pro podrobné měření - měření změn obsahu katastrální mapy, tematických map velkého měřítka (1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000) nebo pro vytyčování hranic pozemků a staveb nebo pro geodetickou dokumentaci skutečného provedení staveb.

Podrobný bod je místo, kterým je určen lom hranice pozemku nebo hranice stavby nebo hranice území umělého nebo přirozeného objektu, který je předmětem podrobného geodetického měření a následného určení polohy nebo výšky pro zobrazení hranic nebo jednotlivých objektů v mapě nebo obdobné geodetické dokumentaci.

Polární metoda měření je měřická metoda, kterou se určuje poloha, příp. i výška bodů (geodetických, měřických i podrobných). Metoda je založena na současném měření úhlů a délek geodetickými přístroji, které jsou postaveny na geodetických nebo měřických bodech, u nichž je známa a dokumentována poloha, příp. i výška. V současnosti nejpoužívanější geodetická pozemská (terestrická) metoda měření polohy a výšky (nebo pouze polohy) podrobných bodů mapy nebo obdobné geodetické dokumentace.

Polygonový pořad je mnohoúhelník (neuzavřený nebo uzavřený) geodetických bodů. Měřením úhlů na jednotlivých bodech pořadu a délek mezi nimi se určují pravoúhlé rovinné souřadnice, příp. i výšky jednotlivých bodů. Pořad má počátek a obvykle i konec na geodetických bodech, jejichž poloha, příp. i výška byly již dříve určeny a dokumentovány.

Potvrzení geometrického plánu je potvrzení, které vyznačuje katastrální úřad na geometrických plánech na znamení souhlasu s očíslováním nově geometricky a polohově určených pozemků a po provedení kontroly, jejímž cílem je zjistit, že na plánu nejsou zjevné závady odporující prováděcímu předpisu katastrálního zákona.

Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních pozemků hranicemi.

Pozemkový katastr je pozemková evidence z období první republiky platná do roku 1951. Geometrické zobrazení, soupis a popis všech pozemků ve státě (Československé republice), vykonávané podle zákona 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru a jeho vedení a vládního nařízení č. 64/1930. Vlastnická a jiná věcná práva k evidovaným pozemkům byla zapsána v pozemkových knihách vedených u knihovních soudů.

Poznámka v katastru nemovitostí je druh zápisu v písemném operátu katastru nemovitostí, kterým se u konkrétní nemovitosti vyznačuje, že byl podán návrh nebo rozhodnutí na změnu údajů o nemovitosti (viz plomba).

Protokol o vytyčení hranice pozemku je jeden z výsledků vytyčení hranice pozemku - zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí. Listina, na které se předepsaným způsobem dokumentuje způsob (použité měřické metody a postupy), jakým byly hranice konkrétního pozemku vytyčeny a skutečnost, že s průběhem vytyčené a předepsaným způsobem označené hranice konkrétního pozemku byly v terénu seznámeni všichni vlastníci nebo jiní oprávnění dotčených pozemků. Protokol o vytyčení pozemku obvykle doprovází vytyčovací náčrt.

Protokol o vytyčení stavby nebo terénní úpravy je výsledek zeměměřické činnosti. Listina, na které se předepsaným způsobem dokumentuje obsah, rozsah a způsob vytyčení stavby nebo terénní úpravy provedený v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením nebo povolením terénní úpravy a na které se potvrzuje, že vytyčené značky převzal stavbyvedoucí nebo technický dozor investora, tedy osoby a zástupci účastníků výstavby, které geodetovi vytyčení, v souladu s platnou smlouvou a v souladu s platnou projektovou dokumentací, zadaly.

Protokol o kontrolním měření stavby nebo terénní úpravy je výsledek zeměměřické činnosti. Listina, na které se předepsaným způsobem dokumentuje, že objekt stavby nebo terénní úpravy byl v zadaném obsahu a rozsahu geodeticky zaměřen, byla určena prostorová poloha a tvar a bylo provedeno porovnání, zda v předepsaných mezích (odchylkách nebo tolerancích) byla dodržena projektovaná prostorová poloha a tvar.

Přesnost geodetického měření je základní parametr kvality geodetického měření vyjádřený předepsanou hodnotou směrodatné odchylky měření konkrétní geometrické veličiny (délky, úhlu, polohy vyjádřené pravoúhlými souřadnicemi, výšky) a hodnotou skutečně dosažené odchylky měření.

Přesnost mapy je základní parametr kvality mapování a kartografického zpracování mapy. Vzhledem ke složitému procesu vzniku mapy má každá mapa vlastní soubor číselných charakteristik přesností pro jednotlivé prvky mapového obsahu. Tento soubor je ovlivněn metodou získání dat potřebných pro kartografické vyjádření mapového obsahu, mírou jeho generalizace, pečlivostí a způsobem vykreslení, možnostmi reprodukce.

 R 

Rajon je vektor dané délky a daného směru (orientovaná úsečka) sloužící ke geodetickému zaměření a určení polohy, příp. i výšky (pravoúhlých souřadnic, příp. i výšky) nového geodetického bodu z geodetických bodů, jejichž poloha již byla určena a dokumentována.

Rastr - rastrová mapa . V geodézii a kartografii se tohoto termínu používá pro rastrový obraz. Obraz, jehož celková plocha je rozdělena na velmi malé pravidelné plošky, z nichž každá má určitou barvu. Uspořádání plošek určitých barev v celkové ploše pak vytváří černobílý (barvami jsou stupně šedi) nebo barevný obraz. V digitální podobě rastrového obrazu je každé plošce přiřazena číselná hodnota odpovídající konkrétní barvě a souřadnice udávající polohu plošky v celkové ploše obrazu. Digitální rastrový obraz vzniká např. skenováním papírové předlohy.

Rimmer Arnold J. je druhý technik na Červeném trpaslíku. Jeho chyba zavinila nehodu, při které kromě Listera zahynula celá posádka. Po smrti znovu ožil jako hologram.

Rozdělení pozemku je vytvoření nové hranice uvnitř pozemku, kterou se vytváří nejméně dva nebo i více nových pozemků. Rozdělení pozemku je právoplatné, pokud jej odsouhlasí nebo o něm kladně ve správním řízení rozhodne územně příslušný stavební úřad, vyhotoví se geometrický plán a nově vzniklé pozemky budou evidovány v operátu katastru nemovitostí.

 S 

S-JTSK je souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Jeden ze závazných referenčních systémů na území České republiky, prostřednictvím něhož se jednoznačně určuje poloha lomových bodů hranic pozemků, ostatních hranic a objektů v katastrálních mapách a civilních státních mapových dílech.

Soubor geodetických informací katastru nemovitostí je měřický operát katastru nemovitostí ČR. Tvoří jej katastrální mapa a právoplatné výsledky všech měření a určení polohy a tvaru hranic pozemků

Soubor popisných informací katastru nemovitostí je písemný operát katastru nemovitostí. Sestává z předepsaným způsobem uspořádaných informací o názvech a číslech katastrálních území, číslech parcel, druzích pozemků, způsobu využití pozemků, výměrách pozemků, číslech popisných nebo číslech evidenčních budov, číslech listu vlastnictví, vlastnicích nebo jiných oprávněných, druzích vlastnických nebo jiných věcných práv, nabývacích titulech právních listin a dalších skutečnostech.

Souřadnice jsou hodnoty, v geodézii a kartografii nejčastěji délkové nebo úhlové, které udávají polohu bodu vzhledem k souřadnicovému systému (pevně zvoleným bodům a směrům). Nejčastěji používané jsou souřadnice pravoúhlé - rovinné (x, y), prostorové (x, y, z), souřadnice polární (používané zejména při podrobném geodetickém měření).

Souřadnicový systém jsou zvolené body a směry vůči nimž se udává poloha bodů. Nejčastěji se volí počátek souřadnicového systému a souřadnicové osy. Poloha bodů v souřadnicovém systému je vyjádřena hodnotami souřadnic např. pravoúhlých - úseky na souřadnicových osách, polárních - v rovině úhel mezi souřadnicovou osou a spojnicí počátku a konkrétního bodu a délka mezi počátkem a konkrétním bodem, v prostoru úhly mezi rovinami danými souřadnicovými osami a spojnicí počátku a konkrétního bodu a délka mezi počátkem a konkrétním bodem.

Stabilizace bodu je vyznačení polohy nebo i výšky bodu na zemském povrchu nebo na přirozeném nebo umělém pozemském objektu uskutečněné geodetickou značkou, například kamenným nebo obdobným hraničním znakem (mezníkem), měřickým hřebem, nivelační čepovou (do svislého zdiva) nebo hřebovou (do vodorovné plochy) značkou, dřevěným kůlem, ocelovou trubkou osazenou v zemi nebo zabetonovaném obložení apod.

Stavební povolení je kladný výsledek správního řízení (stavebního řízení) stavebního úřadu. Stavební povolení je podle stavebního zákona nezbytnou podmínkou k započetí stavební činnosti. Stavebnímu řízení předchází územní řízení stavebního úřadu.

Stavební řízení je správní řízení stavebního úřadu, ve kterém tento úřad podle stavebního zákona rozhoduje o stavebním povolení. Stavebnímu řízení předchází územní řízení.

 T 

Tachymetrie je geodetická metoda mapování, kdy současně poloha a výška polohopisných nebo výškopisných bodů objektů zobrazených v mapě je určována současným měřením úhlů a délek měřickým přístrojem postaveným na bodech o známé poloze (souřadnicích) a výšce.

Technická mapa města (obce) je tematická mapa velkého měřítka (obvykle 1:500) obsahující polohopis, výškopis a popis hranic pozemků a všech přirozených a umělých objektů daného území. Mapa slouží ke správním účelům území obce.

Tematická mapa je mapa, která je svým obsahem tematicky určena k jednomu nebo i více účelům. Nejčastějšími účely tvorby a využívání tematických map jsou účely správní, projektové, průzkumné, školní, vědecké apod.

Transformace souřadnic je matematicky definovaný převod souřadnic z jednoho souřadnicového systému do jiného souřadnicového systému.

Trigonometrická síť je síť trigonometrických bodů. Síť trojúhelníků, jejichž vrcholy jsou trigonometrické body.

Trigonometrický bod je geodetický bod trigonometrické sítě.

 U 

Údaje o parcele jsou údaje, které jsou předmětem pozemkové evidence, například pozemkového katastru nebo evidence nemovitostí nebo katastru nemovitostí. V katastru nemovitostí ČR jsou údaji o parcele: příslušnost do katastrálního území, druh číslování parcel, parcelní číslo, výměra parcely, kvalita výměry, druh pozemku, způsob využití a ochrany nemovitosti, popisné číslo nebo evidenční číslo budovy, příslušnost k vlastníku, rozlišení právního vztahu, označení listu katastrální mapy, příslušnost budovy k části obce, souřadnice definičního bodu parcely, odkaz na položku výkazu změn.

Územní plán (obce) je stavebním zákonem určená dokumentace o území obce nebo území velkého územního celku určená k správě a rozvoji území

Územní rozhodnutí je rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona

Územní řízení je správní řízení ve kterém stavební úřad rozhoduje o využití území nebo o umístění stavby nebo o chráněném území nebo ochranném pásmu nebo o stavební uzávěře nebo o dělení nebo scelení pozemků.

 V 

Věc nemovitá je podle občanského zákoníku pozemek nebo stavba pevně spojená základem se zemí.

Věcné právo je právo k věci. Občanský zákoník rozlišuje věci movité a nemovité. V katastru nemovitostí se eviduje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo.

Vklad práva do katastru nemovitostí je právní úkon, kterým se zákonným způsobem legalizuje věcné právo konkrétní osoby nebo osob ke konkrétní nemovitosti.

Vlastnická hranice pozemku je hranice pozemku konkrétního vlastníka nebo vlastníků.

Vlastník pozemku je osoba fyzická (občan) nebo právnická, která vlastní pozemek a může toto vlastnictví doložit výpisem z listu vlastnictví katastru nemovitostí.

Vtip taky anekdota je/ má být/ krátké vtipné vyprávění zakončené překvapivou pointou. Např.: Dva právníci šli na večeři. Poručili si každý kávu a vytáhli sendviče. Servírka přiběhla a povídá: "Pánové, tady nesmíte konzumovat vlastní potraviny!" Oba právníci se na sebe jen podívali, pokrčili rameny a vyměnili si sendviče.    nebo
Přijde montér na jednotku intenzivní péče, chvíli si prohlíží pacienty, všichni na přístrojích, a pak povídá: "Pořádně se nadechněte, budu měnit pojistky."

Vytyčení je geodetická činnost uskutečněná odborně a nestranně na základě právoplatné dokumentace (například katastrální operát nebo projektová dokumentace stavby nebo terénní úpravy) jejímž výsledkem jsou geodetické značky, které určují prostorovou polohu a tvar pozemku, budoucí stavby, terénní úpravy nebo jiného objektu na zemském povrchu. Při vytyčení geodet v terénu vyznačuje podle právoplatné dokumentace (například katastrální operát nebo projektová dokumentace stavby nebo terénní úpravy) např. lomové body vlastnických nebo jiných hranic, půdorys budoucí stavby budovy, osu budoucí stavby komunikace apod.

Vytyčovací náčrt je výsledek geodetické činnosti (vytyčení), kterým se dokumentuje v grafické podobě (zobrazení předmětu vytyčení) doplněné číselnými údaji (např. souřadnice, vytyčovací prvky - úhly a délky, kontrolní údaje - délky úseků hranic apod.) obsah, způsob a výsledky vytyčení hranic pozemku nebo vytyčení prostorové polohy případně i tvaru objektu stavby nebo terénní úpravy a kterým se dokumentuje i předání vytyčených a stabilizovaných značek ve výstavbě (přejímajícím je obvykle stavbyvedoucí nebo technický dozor investora).
Jeden z výsledků vytyčení hranice pozemku - zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí. Listina, na které je předepsaným způsobem zobrazena vytyčená hranice a její nejbližší okolí a na které se dokumentují vytyčovací prvky lomových bodů vytyčené hranice konkrétního pozemku.

Vytyčovací síť je účelová síť geodetických bodů určená k vytyčení prostorové polohy případně i tvaru objektů stavby nebo terénní úpravyi.

Vyznačení budovy je úkon, kterým se do katastru nemovitostí zapisuje budova, jako samostatná nemovitost označená parcelním číslem.

Výmaz práva z katastru nemovitostí je právní úkon, kterým se zákonným způsobem legalizuje zánik věcného práva konkrétní osoby nebo osob ke konkrétní nemovitosti.

Výměra pozemku je plocha pozemku zobrazeného v katastrální mapě jako parcela, tj. plocha vztažená k vodorovné zobrazovací rovině této mapy.

Výpis z katastru nemovitostí je výpis údajů z katastru nemovitostí, a to výpis z údajů o konkrétní nemovitosti (nemovitostech) nebo údajů z konkrétního listu vlastnictví konkrétního katastrálního území. Výpis označený kolkem mimo jiné dokládá vlastnictví a obdobná věcná práva k nemovitostem (věcné břemeno, zástavní a podzástavní právo) při řízení před státními a územními orgány a soudy.

Výškopis mapy je obsah mapy zobrazující výšky (obvykle nadmořské nebo výšky místního výškového systému) a vzájemná převýšení objektů zobrazených v mapě, a to obvykle formou výškových kót, vrstevnic, šraf terénních stupňů, případně i jinými kartografickými formami.

Výškový systém je systém ve kterém se určují nadmořské výšky. Tvoří jej srovnávací hladina pro výpočet výšek - střední hladina zvoleného moře (nulová hladina, odpovídá jí nulová nadmořská výška) ve zvoleném místě (nulovém bodě), druh používaných výšek - matematicky definovaný vztah pro výpočet výšek. Například srovnávací hladinou výškového systému Bpv je střední hladina Baltského moře v Kronštatu, systém používá tzv. normální Moloděnského výškyi.

 W 

WGS-84 (World Geodetic System 1984, Světový geodetický systém 1984) je geodetický geocentrický systém armády USA, ve kterém pracuje globální systém určování polohy GPS a který je zároveň standardizovaným geodetickým systémem armád NATO.

 Z 

Základní bodové polohové pole je množina trigonometrických bodů - geodetických bodů předepsaným způsobem stabilizovaných a dokumentovaných. Základní bodové polohové pole spravuje Zeměměřický úřad.

Základní mapa závodu je tematická mapa velkého měřítka (obvykle 1:500) obsahující polohopis, výškopis a popis hranic pozemků a všech přirozených a umělých objektů daného území závodu. Mapa slouží ke správním účelům území závodu.

Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem je právní úkon, na základě kterého se konstituuje vlastnické nebo jiné věcné právo konkrétní osoby nebo osob v operátu katastru nemovitostí.

Záznam v katastru nemovitostí je druh zápisu do operátu katastru nemovitostí, kterým katastrální úřad vyznačuje, že se mění údaj o nemovitosti na základě pravomocného rozhodnutí orgánu státní správy nebo územní samosprávy nebo na základě zákona.

Zjednodušená evidence katastru nemovitostí je přechodná forma evidence pozemků bývalého pozemkového katastru, u nichž byla právoplatně zachována vlastnická nebo jiná věcná práva přesto, že byly v padesátých až šedesátých letech 20. století převážně násilnou formou sloučeny do velkých zemědělských a lesních půdních celků a vlastníkům bylo odepřeno právo na těchto pozemcích hospodařit.

Způsob využití pozemku je katastrálním zákonem a jeho prováděcím předpisem definovaný způsob, kterým je pozemek využíván. O legálním způsobu využití pozemku evidovaném v katastru nemovitostí nerozhoduje (až na výjimky) samostatně vlastník pozemku nebo jiný oprávněný, ale zákonem určený orgán státní správy nebo územní samosprávy. Například stavební úřad, orgán ochrany zemědělského nebo lesního půdního fondu, vodohospodářský orgán, orgán ochrany životního prostředí apod.

Stránka je zpracována z dostupných informaci získaných na internetu,
především ze stránek Geodezie P+P Praha
Zpět na úvodní stránku