Co je nového?

13. 07. 2021

Potřebuje-li člověk dálkově nahlédnout do katastru či pokud ľádá jeho sluľby, měl by se pečlivě podívat, na jaké stránky se vlastně připojil. Některé firmy a jejich weby se totiľ jako katastr jen tváří. Hledejte zde.

24. 06. 2021

Ministerstvo zemědělství ve středu uvedlo, ľe anonymní nahlíľení do katastru nemovitostí přes web bude dál moľné. Ochranou proti softwarovým robotům, které vyuľívají spekulanti, bude nově zřízený test. Hledejte zde.

13. 05. 2021

Anonymní uľivatelé nebudou mít v internetovém katastru nemovitostí od června přístup ke jménu vlastníka nemovitosti či účastníka řízení. Tyto údaje budou dostupné jen přihláąeným uľivatelům. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) rozhodnutí zdůvodnil extrémním nárůstem počtu přístupů, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěľováním databáze. Více najdete na NOVINKY.cz zde.

13. 02. 2021

V aplikaci Nahlíľení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu východní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2020. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG jiľ lze také objednávat v Internetovém obchodě a vyuľívat v aplikaci Geoprohlíľeč. Více najdete na CUZK.cz zde.

13. 03. 2018

Slídilové bezosty‘ně luxují z katastru nemovitostí informace o vlastnících, které pak obtěžují. Jak Právo zjistilo, stěžovat si vlastníci sice mohou, ale ochránit své osobní údaje před překupníky s domy a půdou, udavači nebo těmi, kdo na ně mají spadeno, už prakticky nikoliv. Hledejte zde.

13. 01. 2014

Prodáváte dům? Kupujete sklad? Zřizujete zástavní právo na byt? Chcete si ujednat předkupní právo s účinky vůči v‘em? Tak zpozorněte. Prvního ledna nového roku nenabyl účinnosti pouze nový občanský zákoník, ale změnily se také dal‘í doprovodné předpisy, včetně katastrálního zákona a jeho prováděcích vyhlá‘ek. Podívejme se konkrétně na praktický postup podání návrhu na katastr. Vybrali jsme několik zajímavých novinek, jejichž znalost vám může celý proces usnadnit. Hledejte zde.

13. 05. 2010

Projekt Katastr nemovitostí 2.0 je nový způsob, kterým můžete nahlížet do záznamů v katastru nemovitostí. Využívá prvky Web 2.0 aplikací a kombinuje v sobě hned několik druhů mapových podkladů. Český úřad zeměměřičský a katastrální spravuje ze zákona soubor údajů o nemovitostech v České republice – katastr nemovitostí. V minulosti bylo možné získat kopii či výpis z katastru nemovitostí pouze na příslu‘ném pracovi‘ti katastrálního úřadu. Dnes je možné přistupovat k datům katastrálního úřadu on-line. Můžete vyhledávat jak podle konkrétního čísla parcely, tak procházet jednotlivé záznamy přímo pronikem z mapy. Katastr nemovitostí 2.0 je postaven na mapách Google. Stačí zadat přesnou adresu hledané nemovitosti. Zobrazí se mapa, na které se lze pohybovat, volit zobrazenou vrstvu a po přiblížení se objeví i obrysová mapa. Nahlížet do záznamů můžete i bez vyhledávání. Hledejte zde.

03. 02. 2009

Datové sady zobrazované veřejnosti v aplikaci Geoprohlížeč byly obohaceny o data ZABAGED® a body podrobného polohového bodového pole (PPBP). WMS ZABAGED® je zařazena jako samostatné téma v položce Výběr tématické mapy. Vrstvy ZABAGED® jsou již členěny dle upraveného datového modelu. Služba je doplněna podkladovými daty Ortofota a názvosloví Geonames. Vrstva PPBP je přidána v tématické mapě Bodová pole i v tzv. Kombinované službě jako dal‘í položka do kategorie Polohové bodové pole. Pomocí funkce Vybrat prvek v mapovém okně lze, obdobně jako u ostatních bodů, zobrazit geodetické údaje příslu‘ného bodu.

09. 08. 2008

Chystá se elektronický zápis do katastru nemovitostí. Server DigiWeb.cz zveřejnil informace o tom, že práce na přijímání žádostí o zápis do katastru nemovitostí v elektronické podobě jsou již v běhu. Cena za zápis bude stejná, ale vyřízení bude podstatně rychlej‘í a pohodlněj‘í. Více se dozvíte v článku na DigiWebu, který najdete zde.

05. 06. 2008

Zpravodajský server iDNES.cz přinesl ve své části TECHNET návod, jak prohlížet katastr nemovitostí a které údaje je možné z něj získat. Stránku s návodem otevřete zde.

22. 04. 2008

Česká televize ve svém programu PORT uvedla pořad Katastr na internetu, ve kterém se ozřejmuje využití moderních metod pro práce spojené s katastrem nemovitostí. V glose k pořadu se mimo jiné říká:
Díky novým technologiím, jako je navigace družicového systému GPS, pozemní zaměřovací stanice a internet, se podařilo Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému vytvořit unikátní systém mapování, pomocí něhož se mohou například katastrální mapy tvořit v digitální podobě a zpřesňovat a obnovovat v‘ude tam, kde je přístup na internet. Je to možné prakticky na celém území ČR, kde je připojení přes mobilní telefony nebo do systémů WiFi.V současné době má digitální podobu přes 35 % katastrálních map. Nyní již probíhá skenování dosavadních katastrálních map a celá transformace z analogové do digitální podoby má být dokončena do roku 2014. V na‘em příspěvku ukážeme, jak se dnes tvoří katastrální mapy a jak slouží veřejnosti.

05. 03. 2008

ČÚZK připravil novou verzi aplikace Nahlížení do katastru, která významným způsobem roz‘iřuje množství poskytovaných informací. Mezi hlavní změny patří:
- zobrazování katastrálních map a jejich provázání s popisnými informacemi
- zobrazování omezení vlastnického práva a jiných zápisů
- možnost použití optimalizované verze pro mobilní telefony.
Novou verzi aplikace si můžete vyzkou‘et na adrese Nahlížení do katastru. Po nezbytně nutnou dobu, která bude sloužit pro odladění možných drobných problémů v nové verzi, bude ponechána v souběžném provozu i původní verze.

20. 02. 2008

Na internetu se na servru 1188.cz objevily katastrální mapy z celé České republiky. Bohužel zde není informace o "čerstvosti" poskytnutých dat, ale zdá se, že jsou momentálně celkem aktuální. Beta verze služby 1188.cz je dostupná zde.
Pro přístup k servru je nutné vyplnit jednoduchý formulář. Práce se stránkami je celkem intuitivní

08. 02. 2008

ČÚZK začal ve zku‘ebním provozu poskytovat webové mapové služby (WMS) pro katastrální mapy.Volné poskytování této služby je souladu s navrženou novelou vyhlá‘ky o poskytování údajů z KN č.162/2001. Zku‘ební verze služby WMS KN je dostupná na adrese ČÚZK.
Do WMS služby pak zadejte cestu : http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS .
Cílem zku‘ebního provozu je zdokonalení poskytovaných služeb co se týče datového obsahu, technologického zázemí a prověření dostupnosti a odezev. Uvedený zku‘ební provoz WMS KN plynule přejde do ostrého nasazení k datu platnosti vý‘e zmíněné novely vyhlá‘ky

02. 05. 2007

Dne 1. března 2007 nabyla účinnosti vyhlá‘ka č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozděj‘ích předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozděj‘ích předpisů, (katastrální vyhlá‘ka). Zákony a vyhlá‘ky naleznete zde.

13. 02. 2007

Víte, že výpis z katastru nemovitostí již můžete získat i mimo vlastní Katastrální úřad? A víte kde? Na pobočkách České po‘ty. Od 1. ledna 2007 můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí na každé pobočce a od února 2007 se vydávání výpisu z katastru nemovitostí zjednodu‘ilo. Žadatel už nepotřebuje prokázat svou totožnost, nemusí vyplňovat žádný formulář. Stačí mít dostatek informací o nemovitosti, ke které se výpis má vztahovat. Více se dozvíte na stránkách České po‘ty.

29. 01. 2007

Jste fandové rozhlasového vysílání? Posloucháte při práci internetová rádia? Pak pro Vás máme taky nějakou změnu. Představte si, že na netu najdete vysílání Čínského rozhlasu pro zahraničí. A světe drž se, to vysílání je v českém jazyce!!!!! Tomu miliardovému národu stojí za to, vysílat pro, z jejich hlediska určitě, pár Čechů!!!. Vysílání je vedeno v Real Playeru. Kromě on-line rádia zde naleznete nejnověj‘í zprávy z celého světa, ale i činský Top 10, přehled filmů a taky vlakový plán Pekingu.

21. 12. 2006

Hledáte kamarády, kolegy, přátele či rodinné příslu‘níky po celém světě? Mají-li je‘tě pevnou linku máte ‘anci najít jejich plnou adresu a telefonní číslo na stránkách Telefonní seznamy celého světa. Je nutné znát světadíl, stát a v některých případech i město, kde se nachází objekt Va‘eho hledání.

24. 10. 2006

Máte-li geodetické zakázky ve Zlínském kraji, věnujte, prosím, pozornost projektu Jednotné digitální technické mapy. Tento projekt připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí působící na území Zlínského kraje a obcemi ZK. Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli (obcemi,správci inženýrských sítí,krajem a zhotoviteli geodetických měření prostřednictvím správce datového skladu. Geodetické firmy mají pro svou práci na území Zlínského kraje právo bezplatného využití datového skladu JDTM ZK. Pro investiční akce zaji‘ťované pro partnery a obce je využití tohoto skladu povinností společně se zpětným navrácením aktualizovaných dat do datového skladu. Více viz vý‘e.

22. 10. 2006

Máte-li zájem o večerní oblohu, podívejte se na pěkně zpracované stránky Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě. Kromě aktualních informací o tom, co můžeme spatřit na obloze, zde naleznete program planetária na dva měsíce dopředu, popis pozorování na obloze, kalendář akcí a hodně dal‘ích, zajimavých informací.

21. 08. 2006

Na internetu najdete i dal‘í odkazy na mapová díla. Například na vyhledavači Centrum.cz a adrese http://supermapy.centrum.cz/index.php najdete klasický mapový server. Naopak na www stránkách Mapový server a adrese http://mapy.mk.cvut.cz/ najdete zase klasické " papírové " mapy, snad z celého světa, převedené do formátu *.jpg. Docela podrobné interaktivní mapy Evropy, Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Austrálie a Středního Východu naleznete na Map24 a adrese http://www.cz.map24.com/.

07. 02. 2006

Na internetovém serveru mapy.cz a adrese http://beta.mapy.cz si můžete prohlédnout beta verzi mapového prohližeče základních a leteckých map nejen ČR, ale i blízkého okolí. Jde o podobný projekt jaký asi znáte z Google Earthu.

27. 12. 2005

Vysočina rozdělí jeden milion korun mezi obce, které zlep‘í počítačové zpracování map. Peníze připadnou z nového grantového programu GIS. Kraj přispěje obcím na nákup výkonněj‘ího hardware i software i na převedení objemných dat. Krajská dotace radnicím například pomůže zpracovat mapy katastrálního území či komunikací nebo s osvětou, která povede k jejich vět‘ímu využívání v praxi. Na zavádění a zlep‘ování geografické informační technologie kraj přispívá čtvrtým rokem. Zatím mezi necelou stovku radnic rozdělil 6,9 milionu korun. Při vzniku kraje na Vysočině mapová počítačová data skoro neexistovala, vysvětlil Jiří Hiess z krajského oddělení správy GIS. Radnicím přitom mohou podstatně ulehčit práci při zacházení s majetkem, územním plánování i při rozhodování o strategických záležitostech. Úředníci na počítači rychle zjistí, kde leží obecní pozemky, či s kým sousedí. Přehled místních komunikací pomůže nastavit optimální plán třeba pro svoz komunálního odpadu nebo pro místní dopravu. Počítačové mapy také zjednodu‘ují kontroly využití dotací na kosení chráněných luk nebo na sázení stromků v soukromých lesích. Využití geoinformační technologie kraj dotuje od roku 2002. Zájem vět‘inou převy‘oval možnosti grantových programů. Celkem se o příspěvek ucházelo zhruba 150 žadatelů, uspěly dvě třetiny.

01. 05. 2005

1. května 2005 jsme ukončili provoz pobočky v Příboře. Ing.Rožnovský, který zde působil, se přemístil na hlavní provozovnu společnosti a to do Ostravy Mariánských Hor, na ulici 28. října 838/255.

03. 02. 2005

1.února 2005 zahájil Zeměměřický úřad provoz Geoportálu ZÚ na adrese geoportal.cuzk.cz. Jedná se o komplexní internetové ře‘ení pro poskytování geodat ČR, jak formou souborových dat tak i mapových služeb WMS a ArcIMS.

16.11.2004

Stejně jako po dva předchozí roky, také letos otevírá dveře v‘em zájemcům o moderní geoinformační technologie Institut geoinformatiky HGF VŠB TU - Ostrava.

GIS den 2004 se uskuteční 18. listopadu.2004

Letos Institut geoinformatiky pro náv‘těvníky připravil:

 • projekci zajímavých videosnímků s názornými ukázkami využití technologií, kterým se souhrnně říká geoinformační.
 • ukázky aktivních map a možností programů na jejich tvorbu, které si bude možné vyzkou‘et
 • procházku virtuální krajinou
 • ukázky použití mobilních technologií
 • balíček dárků pro ‘kolní skupiny a drobné dárky pro jednotlivce

27. 09. 2004

MF Idnes uveřejnila 44 leteckých snímků Prahy s popisným komentářem k jednotlivým snímkům a orientační lokalizací snímků na mapce Prahy.


21. 06. 2004

Zařazujeme na na‘e stránky Seznam zákonů, vyhlá‘ek a nařízení vlády v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí a předpis o svobodném přístupu k informacím.

 • Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
 • Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhlá‘ka Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
 • Vyhlá‘ka Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • Vyhlá‘ka Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání
 • Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel č. 111/2001 Sb.

Podrobné znění zákonů, vyhlá‘ek a nařízení vlády najdete na stránkách: http://www.cuzk.cz


12. 06. 2004

V České republice existují civilní mapová díla uváděná ve dvou různých systémech. Prvním, star‘ím, z nich je Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Druhý, nový, je světový systém WGS-84 (World Geodetic System z roku 1984), který je např. standardním systémem přijímačů družicové navigace GPS. Transformační vzorec pro převod souřadnic z S-JTSK do WGS-84 najdete na stránkách: http://www.gpsweb.cz/JTSK-WGS.htm


7. 6. 2004

Protože se v poslední době stále častěji objevují požadavky na vyhotovení geometrických plánů zahradních bazénů předev‘ím ze strany úředníků stavebních odborů, zařadili jsme na na‘e stránky informaci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k této problematice. Klikněte zde.


20. 04. 2004

Velkou změnu nám i Vám uchystal parlament a vláda ČR, kteří úpravou zákona o DPH zařadili od 1. května 2004 geodetické práce, které zatím spadaly do 5% daně z přidané hodnoty, do služeb se základní, 19% daní z přidané hodnoty.


12. 01. 2004

Až o tisícikorunu se loni li‘il průměrný hrubý hodinový výdělek v ČR. Zatímco nejhůře placení figuranti v zeměměřičství si ve 3. čtvrtletí 2003 vydělali kolem 41 korun na hodinu, vedoucí leteckého provozu měli za stejnou dobu asi 1 086 korun. Figuranti v zeměměřičství loni předčili dokonce obsluhu toalet, která byla nejhůře placenou profesí předloni. Ta si tehdy vydělala za hodinu 44 korun a 13 haléřů, loni si polep‘ila zhruba na padesátikorunu. K tradičně ‘patně placeným profesím patřili kromě pomocných a nekvalifikovaných dělníků, kočích, povozníků, obsluhy toalet, hlídačů či uklízečů také průvodci v kulturních zařízeních, chemici prádelen a čistíren, pomocní kuchaři, prodavači, výběrčí peněz z peněžních automatů, chovatelé drůbeže, ‘ičky či obuvničtí dělníci. Zdroj MF DNES

Zpět na úvodní stránku